ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលសមណនិស្សិត-និស្សិតដោយ ផ្តល់អាហារូបករណ៍១០០% តាមរយៈការប្រឡងជ្រើសរើសជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៧ រហូតមក នៅទីតាំងគោលរាជធានីភ្នំពេញ មានប្រឡងជ្រើសរើសសមណនិស្សិត-នស្សិតចំនួន ៤៦០រូបក្នុងមួយឆ្នាំ លើឯកទេសចំនួន៨គឺ ៖

 • ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា
 • សង្គមវិជ្ជា
 • រដ្ឋបាលអប់រំ
 • គ្រប់គ្រងទូទៅ
 • អក្សរសាស្រ្ដខ្មែរ
 • បរិស្ថានវិទ្យា
 • ភាសាបាលី-សំស្រ្កឹត
 • ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា
 • ភាសាអង់គ្លេស

ចំណែកពុទ្ធិកមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យសហការជាមួយអគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ រៀបចំកម្មវិធីបណ្តាល គ្រូក្របខ័ណ្ឌទាំងបីកំរិតគឺ៖

 • គ្រូកម្រិតបឋម
 • គ្រូកម្រិតមធ្យម
 • គ្រូកម្រិតឧត្ដម

sbu.exam-1.JPG
sbu.exam-2.JPG
sbu.exam-3.JPG
sub-exame-4.JPG