នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២នេះ ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ នឹងបន្តពង្រឹងការបណ្តុះ បណ្តាលដល់សមណនិស្សិត-និស្សិតឲ្យប្រកបដោយពុទ្ធិ សមត្ថភាព និងសីលធម៌ចរិយាធម៌ល្អ ព្រម ទាំងកសាងសមត្ថភាពគ្រឹះស្ថានឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង តាមរយៈការជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ មន្ត្រី សាស្ត្រចារ្យឲ្យបន្តការសិក្សានិងការបណ្តុះបណ្តាល ព្រមទាំងខិតខំស្វែងរកអាហារូបរណ៍ផ្តល់ ជូន សាស្ត្រាចារ្យឲ្យបានបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសផងដែរ។
ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យនឹងរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លើ៣ឯកទេស
បន្តទៀតគឺៈ ពុទ្ធសាសនវិទ្យា ទស្សនវិជ្ជា និងខេមរវិទ្យា។
2012-2012-4.JPG
2012-2012-5.JPG
2012-2012-3.JPG
2012-2012-1-.JPG
2012-2012-2.JPG