កម្មវិធីសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ។

ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្រ្ត
ឯកទេសៈគ្រប់គ្រងទូទៅ
កម្មវិធីសិក្សាឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
ទស្សនវិទ្យា ៤៥  
គណិតវិទ្យា ៤៥  
ចិត្តវិទ្យា ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស I ៤៥  
មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ ៤៥  
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រង ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆមាសទី ២

ការសិក្សាពីសាសនា ៤៥  
ការសិក្សាពីបរិស្ថាន ៤៥  
រដ្ឋបាលសាធារណៈ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស ៤៥  
ការសិក្សាអរិយធម៌វប្បធម៌ខ្មែរ ៤៥  
គោលការណ៍នៃការគ្របគ្រង ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆ្នាំទី ២

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
ការអប់រំវិបស្សនា ភាសាអង់គ្លេស ៤៥  
ការសរសេរប្រកបដោយរបៀបជាភាសាអង់គ្លេស ៤៥  
ច្បាប់រដ្ឋប្បវេណី(Civil Code) ៤៥  
នាញនៃភាពដឹកនាំ(Leadership Skills) ៤៥  
គោលការណ៍នៃគណនេយ្យ ៤៥  
ច្បាប់និងគោលនយបាយពាណិជ្ជកម្ម ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆមាសទី ២

ការអប់រំវិបស្សនា ភាសាអង់គ្លេស II ៤៥  
ព្រះពុទ្ធសាសនា(Comparing Religion) ៤៥  
គោលការណ៍នៃសេដ្ឋកិច្ច ៤៥  
នីតិហិរញ្ញវត្ថុ ៤៥  
ការសរសេរប្រកបដោយរបៀបជាភាសាអង់គ្លេស II ៤៥  
ការណែនាំការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆ្នាំទី៣

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
ឱនភាព និងវឌ្ឍនភាពពុទ្ធសាសនាសង្គមខ្មែរ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស និងពាណិជ្ជកម្ម ៤៥  
ការណែនាំអំពីស្ថិតិ ៤៥  
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ៤៥  
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទីផ្សារ ៤៥  
ចរិយាធម៌នៃអង្គភាព ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆមាសទី ២

ការវិវត្តន៍នៃព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស និងទំនាក់ទំនង II ៤៥  
វិធីសាស្ត្រនិងវិធានថវិកា ៤៥  
ទំនាក់ទំនងពលកម្ម និងរោងចក្រ ៤៥  
គោលការណ៍នៃសេដ្ឋកិច្ចខ្នាតតូច ៤៥  
ផែនការពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍន៍ ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆ្នាំទី ៤

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
វិធីសាស្រ្តសរសេរសារណា ៤៥  
នីតិកម្មសារពើពន្ធ និងច្បាប់ពន្ធដារ ៤៥  
ការគ្រប់គ្រងសាកលពាណិជ្ជកម្ម ៤៥  
ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ ៤៥  
ការគ្រប់គ្រងគំរោង ៤៥  
ជំនាញនៃការគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំ ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆមាសទី ២

ការគ្រប់គ្រងប្រពន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ៤៥  
គោលការណ៍នៃសេដ្ឋកិច្ចខ្នាតធំ ៤៥  
ការការពារសារណាបញ្ចប់ ៤៥  
សរសេរសារណា ៤៥  
សរសេរសារណា ៤៥  
សរសេរសារណា ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨