កម្មវិធីសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ។

ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្រ្ត
ឯកទេសៈភាសាអង់គ្លេស
កម្មវិធីសិក្សាឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
ទស្សនវិជ្ជា ៤៥  
គណិតវិទ្យា ៤៥  
ចិត្តវិទ្យា ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស I ៤៥  
Core English I ៤៥  
ការទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការ ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

ឆមាសទី ២

ប្រវត្តិព្រះពុទ្ធ ៤៥  
ការសិក្សាបរិស្ថាន ៤៥  
រដ្ឋបាលសាធារណៈ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស II ៤៥  
Core English II ៤៥  
ការសិក្សាពីព្រះត្រៃបិដក ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

Year 2

Semester I

N Subject Hours Credits Other
1 Cultural Studies 45 3  
2 Cambodian History II 45 3  
3 Introduction to Oriental Philosophy 45 3  
4 Literature Studies III 45 3  
5 Cambodian Buddhism II 45 3  
6 Buddhism Ethics I 45 3  
Total 270 18

Semester II

1 Khmer studies I 45 3  
2 Academic Writing I 45 3  
3 Cultural Studies II 45 3  
4 Literature Studies IV 45 3  
5 Advanced Grammar I 45 3  
6 Buddhist Philosophy I 45 3  
Total 270 18

Year 3

Semester I

N Subject Hours Credits Other
1 Khmer studies II 45 3  
2 Academic Writing II 45 3  
3 Advanced Grammar II 45 3  
4 Comparative Religions 45 3  
5 Cultural Studies III 45 3  
6 Buddhist Philosophy II 45 3  
Total 270 18

Semester II

1 Tripitaka Studies I 45 3  
2 Academic Writing III 45 3  
3 Interpreting and Translation I 45 3  
4 Buddhist Social Dimension 45 3  
5 Professional or Essay Writing 45 3  
6 Khmer studies III 45 3  
Total 270 18

Year 4

Semester I

N Subject Hours Credits Other
1 Advance reading and Composition 45 3  
2 Research Methodology 45 3  
3 Introduction to Linguistics 45 3  
4 Interpreting and Translation II 45 3  
5 English Literature I 45 3  
6 Teaching Methodology I 45 3  
Total 270 18

Semester II

1 Teaching Methodology II 45 3  
2 Communication 45 3  
3 Practicum and Research Report 45 3  
4 Creative Writing 45 3  
5 English Literature II 45 3  
6 Senior Project 45 3  
Total 270 18