កម្មវិធីសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ។

ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្រ្ត
ឯកទេសៈភាសាបាលី
កម្មវិធីសិក្សាឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
ទស្សនវិទ្យា ៤៥  
គណិតវិទ្យា ៤៥  
ចិត្តវិទ្យា ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស ៤៥  
ការសិក្សាពីព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ ៤៥  
ប្រវត្តិព្រះពុទ្ធសាសនា ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

ឆមាសទី ២

ការសិក្សាពីសាសនា ៤៥  
ការសិក្សាពីបរិស្ថាន ៤៥  
រដ្ឋបាលសាធារណៈ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស ៤៥  
ការសិក្សាពីភាសាបាលីនៅកម្ពុជា ៤៥  
ប្រវិត្តិនិងការវិវត្តនៃភាសាបាលី-សំស្រ្កឹត ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

ឆ្នាំទី ២

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
ខេមរបរិវត្តន៍ I ៤៥  
សំស្រ្កឹត I ៤៥  
ពុទ្ធសាសនានិងសង្គម I ៤៥  
បាលីបរិវត្តន៍ I ៤៥  
នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ I ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស I ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

ឆមាសទី ២

ខេមរបរិវត្តន៍ II ៤៥  
សំស្រ្កឹត II ៤៥  
ពុទ្ធសាសនានិងសង្គម II ៤៥  
បាលីបរិវត្តន៍ II ៤៥  
នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ II ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស II ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

ឆ្នាំទី៣

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
ខេមរបរិវត្តន៍ III ៤៥  
បាលីបរិវត្តន៍ III ៤៥  
សំស្រ្កឹត III ៤៥  
បាលីតែងឆន្ទ I ៤៥  
ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ I ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស III ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

ឆមាសទី ២

បាលីបរិវត្តន៍ IV ៤៥  
ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ II ៤៥  
បាលីតែងឆន្ទ II ៤៥  
ខេមរបរិវត្តន៍ IV ៤៥  
សំស្រ្កឹត IV ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស IV ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

ឆ្នាំទី ៤

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
បាលីតែងឆន្ទ III ៤៥  
ខេមរបរិវត្តន៍ V ៤៥  
ការផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជា ៤៥  
បាលីបរិវត្តន៍ V ៤៥  
អក្សរសិល្ប៍បាលី ៤៥  
វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

ឆមាសទី ២

វិធីសាស្រ្តសរសេរសារណា ៤៥  
សរសេរសារណា ៤៥  
បាលីបរិវត្តន៍ VI ៤៥  
សរសេរសារណា ៤៥  
ខេមរបរិវត្តន៍ VI ៤៥  
សរសេរសារណា ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨