កម្មវិធីសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ។

ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្រ្ត
ឯកទេសៈបរិស្ថានវិទ្យា
កម្មវិធីសិក្សាឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
ទស្សនវិទ្យា ៤៥  
គណិតវិទ្យា ៤៥  
ចិត្តវិទ្យា ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស I ៤៥  
អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ៤៥  
ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

ឆមាសទី ២

ការសិក្សាពីសាសនា ៤៥  
ការសិក្សាពីបរិស្ថាន ៤៥  
រដ្ឋបាលសាធារណៈ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស II ៤៥  
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍ ៤៥  
សរីរវិទ្យាទូទៅ ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

ឆ្នាំទី ២

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបរិស្ថាន ៤៥  
ការណែនាំអំពីបរិស្ថាន ៤៥  
បរិស្ថានទីក្រុង ៤៥  
គីមីបរិស្ថាន ៤៥  
សង្គមវិជ្ជាទូទៅ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆមាសទី ២

ការគ្រប់គ្រងធនធាន ៤៥  
គីមីបរិស្ថាន II ៤៥  
បរិស្ថាននិងថាមពល ៤៥  
ផែនការនិងការគ្រប់គ្រងធម្មជាតិ ៤៥  
នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ II ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស II ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

ឆ្នាំទី៣

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
អនុវត្តគម្រោងផែនការ ៤៥  
ការគ្រប់គ្រងគុណភាពបរិស្ថាន ៤៥  
ហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធទីក្រុង ៤៥  
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទីក្រុងនិងភាពកខ្វក់ ៤៥  
វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស III ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆមាសទី ២

ការគ្រប់គ្រងធនធាននៅតាមសមុទ្រ ៤៥  
ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹង ៤៥  
ភាពខ្វះខាតនៃសេដ្ឋកិច្ច ៤៥  
ការគ្រប់គ្រងតំបន់ដែលត្រូវការពារ ៤៥  
វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស IV ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

ឆ្នាំទី ៤

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ ៤៥  
យេនឌ័រនិងបរិស្ថាន ៤៥  
ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានសម្រាប់ទេសចរណ៍ ៤៥  
ការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើប្រកបដោយចិរភាព ៤៥  
បណ្ណាល័យ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស V ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

ឆមាសទី ២

វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ ៤៥  
ភាពកខ្វក់នៃបរិស្ថាន ៤៥  
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស ៤៥  
កិច្ចការសារណានិងការការពារបញ្ចប់ ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨