ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ បានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការជាមួយ៖

  • ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
  • គណៈកម្មការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំ នៃកម្ពុជា
  • រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
  • សាកលវិទ្យាល័យមហាចូឡាឡុងកន និងពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យមហាមកុដ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍
  • សាកលវិទ្យាល័យធម្មទូតពុទ្ធសាសនាថេរវាទអន្ដរជាតិ នៃសធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា
  • សាកលវិទ្យាល័យកល្យាណី ប្រទេសស្រីលង្កា
  • ជាសមាជិកស្ថាបនិកសមាគមសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសនាថេរវាទ (ATBU)
  • ជាសមាជិកស្ថាបនិកសមាគមសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសនាអន្ដរជាតិ (IABU)

meeting.jpg
metting2.JPG