អនុសំវច្ចរមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំង ប្រទេសប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២០-២១.ខែ១២ឆ្នាំ២០១១ នៅសាសសន្និសិតចតុមុខ។
2011-12-21.jpg
2011-12-21.jpg
2011-12-21-1.jpg
2011-12-21-2.jpg
2011-12-21-3.jpg
2011-12-21-4.jpg