សាស្រ្តាចារ្យគោចរបង្រៀននៅ ព.ស.ស
ល.រ គោត្តនាម-នាម មុខងារ កម្រិតសញ្ញាបត្រ ជំនាញមកពី
ឯកឧត្តម កាន់ ម៉ន សាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត   រាជបណ្ឌិតសភា
លោក កែវ ខន្តីមេធា សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
លោក កែន គឹមហ៊ន សាស្រ្តាចារ្យបរិញ្ញាបត្រ    
លោក គួយ សុគាន សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
លោក គុយ រិន សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
លោក មាឃ សារី សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
លោក អ៊ឹម បូរិន្ទ សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
លោក ឆាង ចេង សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
លោក ប៊ួយ សោភា សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
១០ លោក ស៊ាង ឡៃ សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
១១ លោក គង់ សុផល សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
១២ លោក ទេព វរៈ សាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត    
១៣ លោក ទេឈឹម ច័ន្ទឫទ្ធី សាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត    
១៤ លោកសួន ឱសថ សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
១៥ លោក អ៊ុម ប៉ុម សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
១៦ លោក សាន សម្ផស្ស សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
១៧ លោក ព្រហ្ម ចារី សាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត    
១៨ លោក អ៊ុន សុផាលី សាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត    
១៩ Mr. Karel Vanoosten សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
២០ លោកស្រី នូ សុវណ្ណរិទ្ធ សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
២១ លោក ងុយ សុឃីន សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
២២ លោកស្រី សាំង សុចិន្តា សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
២៣ លោក ឈុន ហុក សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
២៤ លោក សន ចាន់ថែ សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
២៥ លោក លឹម សុខ សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
២៦ លោក កែវ ហេង សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
២៧ លោក ម៉ន មុនិន្ទ សាស្រ្តាចារ្យបរិញ្ញាបត្រ    
២៨ លោក ញ៉ូង ប៊ុនឡឺន សាស្រ្តាចារ្យបរិញ្ញាបត្រ    
២៩ លោក ហង់ វ៉ាន់ដេត សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
៣០ លោក កែន គីហ៊ន សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
៣១ លោក ហម ប៊ុនធែល សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
៣២ លោក សំ ចាន់រ៉េន សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
៣៣ លោក ហម រ៉ា សាស្រ្តាចារ្យបរិញ្ញាបត្រ    
៣៤ ព្រះមហា គង់ ណាត សាស្រ្តាចារ្យបរិញ្ញាបត្រ    
៣៥ ព្រះមហា អ៊ុំ ស៊ីណាត សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
៣៦ លោក ថៅ សារ៉ាតហ៊ុំ សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
៣៧ លោក យៀង វណ្ណា សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
៣៨ លោក គិត ចាន់ថេន សាស្រ្តាចារ្យបរិញ្ញាបត្រ    
៣៩ លោក គឹម ថែ សាស្រ្តាចារ្យបរិញ្ញាបត្រ    
៤០ លោក ប្រាក់ សម្ផស្ស សាស្រ្តាចារ្យបរិញ្ញាបត្រ    
៤១ ព្រះមហា ឆូយ សប្បាយ សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
៤២ ព្រះមហា រិន មុនីចន្ទោ សាស្រ្តាចារ្យអនុបណ្ឌិត    
៤៣ លោក សេង សំអឿន សាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត    
៤៣ លោក សេង សំអឿន សាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត