បញ្ជីរាយនាមថ្នាក់ដឹកនាំ សាស្រ្តាចារ្យ និងមន្ត្រី
​​​​​
ល.រ
គោត្តនាម-នាម
មុខងារ
កម្រិតសញ្ញាបត្រ
ជំនាញ
មកពី
សម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី នន្ទ ង៉ែត សាកលវិទ្យាធិការ    
ព.ស.ស
សម្តេចព្រះមហាអរិយវង្ស សៅរ៍ ចន្ទថុល សាកលវិទ្យាធិការរង អនុបណ្ឌិត ច្បាប់
ព.ស.ស
ព្រះទេពសត្ថា ឃី សុវណ្ណរតនា សាកលវិទ្យាធិការរង អនុបណ្ឌិត ទស្សន
ព.ស.ស
ព្រះញាណកោសល យ៉ន សេងយៀត សាកលវិទ្យាធិការរង អនុបណ្ឌិត ទស្សន
ព.ស.ស
ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ ឡុង គឹមលាង សាកលវិទ្យាធិការរង បរិញ្ញាបត្រ ទស្សន
ព.ស.ស
លោក ហ៊ីង យ៉ាន សាកលវិទ្យាធិការរង អនុបណ្ឌិត អក្សរសីល
ព.ស.ស
ព្រះសរីវិសុទ្ធិ ហ៊ូ ឈីវនាថ សាកលវិទ្យាធិការរង អនុបណ្ឌិត គ្រប់គ្រង
ព.ស.ស
ព្រះញាណវិជ្ជា ជួន សាវឿន សាកលវិទ្យាធិការរង អនុបណ្ឌិត ច្បាប់
ព.ស.ស
លោក ឈុន ជ នាយកគរុកោសល្យ អនុបណ្ឌិត ច្បាប់
ព.ស.ស
១០
ព្រះមហា ស៊ិន ស៊ី ព្រឹទ្ធ.បាលី.បរទេស អនុបណ្ឌិត ច្បាប់
ព.ស.ស
១១
លោក ទិន រិទ្ធី ព្រឹទ្ធ.អប់រំ.និងព័ត៌.វិទ្យា អនុបណ្ឌិត ច្បាប់
ព.ស.ស
១២
លោក រឿង យ៉ុន ព្រឹទ្ធ.ទស្សនវិជ្ជា បរិញ្ញាបត្រ បច្ចេកវិជ្ជា
ព.ស.ស
១៣
លោក ទូច ណារ៉ា ព្រឹទ្ធ.អក្សរសាស្រ្ត អនុបណ្ឌិត អប់រំ
ព.ស.ស
១៤
ព្រះញាណវង្ស ឃឹម សន ព្រឹទ្ធ.រង.ទស្សនវិជ្ជា បរិញ្ញាបត្រ ទស្សន
ព.ស.ស
១៥
ព្រះរតនរង្សី សាត វិបុល ព្រឹទ្ធ.រង.ទស្សនវិជ្ជា អនុបណ្ឌិត វិ.នយោ.
ព.ស.ស
១៦
ព្រះវិនយកោសល្យ ឌឹម សារ៉ុម ព្រឹទ្ធ.រង.ទស្សនវិជ្ជា អនុបណ្ឌិត ហិរញ្ញវត្ថុ
ព.ស.ស
១៧
លោក ផែន សុផាត ព្រឹទ្ធ.រង.ទស្សនវិជ្ជា អនុបណ្ឌិត រដ្ឋបាល.ស.
ព.ស.ស
១៨
ព្រះ. សុខ ប៊ុនធឿន ព្រឹទ្ធ.រង.ទស្សនវិជ្ជា អនុបណ្ឌិត ច្បាប់
ព.ស.ស
១៩
ព្រះ. ឆោង សៀកសាទ ព្រឹទ្ធ.រង.ទស្សនវិជ្ជា បរិញ្ញាបត្រ ទស្សន
ព.ស.ស
២០
ព្រះ. ចេម ធីរៈ ព្រឹទ្ធ.រង.អប់រំ អនុបណ្ឌិត រដ្ឋបាល.ស.
ព.ស.ស
២១
លោកមាស សំណាង ព្រឹទ្ធ.រង.អប់រំ បណ្ឌិត ច្បាប់
ព.ស.ស
២២
ព្រះ. វង្ស ភារៈ ព្រឹទ្ធ.រង.អប់រំ បរិញ្ញាបត្រ គ្រប់គ្រង
ព.ស.ស
២៣
លោក មាស មុនិទ្ធ ព្រឹទ្ធ.រង.អប់រំ អនុបណ្ឌិត គ្រប់គ្រងពា.
ព.ស.ស
២៤
ព្រះ. ឃៀង ហៀង ព្រឹទ្ធ.រង.អក្សរសាស្រ្ត បរិញ្ញាបត្រ  
ព.ស.ស
២៥
ព្រះ.គង់ ហេមរង្សី ព្រឹទ្ធ.រង.អក្សរសាស្រ្ត បរិញ្ញាបត្រ ទស្សន
ព.ស.ស
២៦
ព្រះ.ព្រាប សុភាព ព្រឹទ្ធ.រង.អក្សរសាស្រ្ត បរិញ្ញាបត្រ ទស្សន
ព.ស.ស
២៧
ព្រះ.សឿ ហេង ព្រឹទ្ធ.រង.អក្សរសាស្រ្ត បរិញ្ញាបត្រ ទស្សន
ព.ស.ស
២៨
ព្រះ.ម៉េង សុម៉េត ព្រឹទ្ធ.រង.អក្សរសាស្រ្ត អនុបណ្ឌិត គ្រប់គ្រង
ព.ស.ស
២៩
លោក ផាត រដ្ឋា ព្រឹទ្ធ.រង.អក្សរសាស្រ្ត បរិញ្ញាបត្រ ទស្សន
ព.ស.ស
៣១
ព្រះ. ភេ សាវន ព្រឹទ្ធ.រង.បាលី.បរទេស អនុបណ្ឌិត ច្បាប់
ព.ស.ស
៣២
ព្រះ. ស៊ឹម សារ៉ាន់ ព្រឹទ្ធ.រង.បាលី.បរទេស អនុបណ្ឌិត ច្បាប់
ព.ស.ស
៣៣
លោក អោម សុផុន ព្រឹទ្ធ.រង.បាលី.បរទេស អនុបណ្ឌិត អភិ.ជនបទ
ព.ស.ស
៣៤
ព្រះ. ប៊ុន បុណ្យសារ៉ាត់ ព្រឹទ្ធ.រង.បាលី.បរទេស អនុបណ្ឌិត វិទ្យា.ន.ប.
ព.ស.ស
៣៥
ព្រះ. ស៊ឹម សុទិដ្ឋ នាយករង.គរុ អនុបណ្ឌិត  
ព.ស.ស
៣៦
ព្រះសិរិសម្មតិវង្ស លន់ សុគន្ធា នាយករង.គរុ អនុបណ្ឌិត  
ព.ស.ស
៣៧
ព្រះ. ជួន ប៊ុនស៊ីម នាយករង.គរុ អនុបណ្ឌិត  
ព.ស.ស
៣៨
ព្រះ. មួង ស្រឿង នាយករង.គរុ បរិញ្ញាបត្រ ច្បាប់
ព.ស.ស
៣៩
ព្រះ. សឿន សាន នាយករង.គរុ អនុបណ្ឌិត វិ.អប់រំ
ព.ស.ស
៤០
លោក ហេង គឹមស៊ាង ប្រធានការិ.បណ្ណា.   
ព.ស.ស