កម្មវិធីសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ។

ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្រ្ត
ឯកទេសៈរដ្ឋបាលអប់រំ
កម្មវិធីសិក្សាឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
ទស្សនវិជ្ជា ៤៥  
គណិតវិទ្យា ៤៥  
ចិត្តវិទ្យា ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស ៤៥  
ទ្រឹស្តីអប់រំ ៤៥  
ប្រវត្តិព្រះពុទ្ធសាសនា ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆមាសទី ២

ការសិក្សាពីសាសនា ៤៥  
ការសិក្សាពីបរិស្ថាន ៤៥  
រដ្ឋបាលសាធារណៈ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស ៤៥  
រដ្ឋបាលអប់រំ ៤៥  
ការសិក្សាអរិយធម៌-វប្បធម៌ខ្មែរ ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆ្នាំទី ២

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
នីតិសាធារណៈ ៤៥  
រដ្ឋបាលអប់រំៈមុខងារ គោលការណ៍និងផែនការ ៤៥  
នីតិហិរញ្ញវត្ថុ ៤៥  
សង្គមវិជ្ជាអប់រំ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស ៤៥  
នីតិរដ្ឋប្បវេណី ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆមាសទី ២

ការអប់រំបែបពុទ្ធសាសនា ៤៥  
ទស្សនវិជ្ជាអប់រំ ៤៥  
ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស ៤៥  
ចិត្តវិទ្យាអប់រំII ៤៥  
គ្រប់គ្រងអប់រំ ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆ្នាំទី៣

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
សាសនាប្រៀបធៀប ៤៥  
ច្បាប់អប់រំ ៤៥  
គោលនយោបាយអប់រំ ៤៥  
សេដ្ឋកិច្ចអប់រំៈទំនាក់ទំនងរវាងការអប់រំ និងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ៤៥  
ផែនការកម្មអប់រំ ៤៥  
នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆមាសទី ២

រដ្ឋបាលអប់រំៈអធិការកិច្ច អាកប្បកិរិយា ៤៥  
ការវាយតម្លៃអប់រំ ៤៥  
គ្រប់គ្រងអប់រំៈការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនិងសិស្ស ៤៥  
ពុទ្ធសាសនា និងវិទ្យាសាស្រ្ត ៤៥  
ប្រៀបធៀបអប់រំ ៤៥  
នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ II ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆ្នាំទី ៤

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវអប់រំ ៤៥  
ដ្ឋបាលអប់រំៈប្រសិទ្ធភាព និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ៤៥  
សេដ្ឋកិច្ចអប់រំៈការវិនិយោគអប់រំ ៤៥  
ប្រវត្តិអប់រំ ៤៥  
គរុកោសល្យ ៤៥  
វិធីសាស្រ្តបង្រៀន ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆមាសទី ២

វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ ៤៥  
វិធីសាស្រ្តសរសេរសារណា ៤៥  
ទស្សនវិជ្ជានិងការដឹកនាំ ៤៥  
សរសេរសារណា ៤៥  
សរសេរសារណា ៤៥  
សរសេរសារណា ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨