កម្មវិធីសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ។

ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យទស្សនវិជ្ជា និងសាសនា
ឯកទេសៈទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា
កម្មវិធីសិក្សាឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
ទស្សនវិជ្ជា ៤៥  
គណិតវិទ្យា ៤៥  
ចិត្តវិទ្យា ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស I ៤៥  
មូលដ្ឋាននៃទស្សនវិជ្ជា ៤៥  
ប្រវត្តិពុទ្ធសាសនា ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆមាសទី ២

ការសិក្សាពីសាសនា ៤៥  
ការសិក្សាបរិស្ថាន ៤៥  
រដ្ឋបាលសាធារណ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស II ៤៥  
ទស្សនវិជ្ជាលោកខាងកើត ៤៥  
ប្រវត្តិស្ថាប័នខ្មែរ ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆ្នាំទី ២

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
ព្រះសូត្រ I ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស I ៤៥  
ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា I ៤៥  
ទស្សនវិជ្ជាលោកខាងលិច I ៤៥  
នីតិព្រហ្មទណ្ឌ I ៤៥  
ការផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជា I ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆមាសទី ២

ព្រះសូត្រ II ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស II ៤៥  
ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា II ៤៥  
ទស្សនវិជ្ជាលោកខាងលិច II ៤៥  
នីតិព្រហ្មទណ្ឌ II ៤៥  
ការផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជា II ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆ្នាំទី៣

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
ព្រះអភិធម្ម ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស ៤៥  
ទស្សនវិជ្ជានិងវិទ្យាសាស្រ្ត ៤៥  
ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា ៤៥  
ទស្សនវិជ្ជានយោបាយ ៤៥  
នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆមាសទី ២

ព្រះអភិធម្ម II ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស II ៤៥  
ទស្សនវិជ្ជានិងវិទ្យាសាស្រ្ត II ៤៥  
ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា II ៤៥  
ទស្សនវិជ្ជានយោបាយ II ៤៥  
នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ II ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆ្នាំទី ៤

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
ព្រះអភិធម្ម III ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស ៤៥  
ទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ ៤៥  
ណែនាំសរសេរសារណា ៤៥  
វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ ៤៥  
វិធីបង្រៀន ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆមាសទី ២

ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា ៤៥  
ការគ្រប់គ្រងសរសេរសារណា ៤៥  
ទស្សនវិជ្ជានិងការដឹកនាំ ៤៥  
សរសេរសារណា ៤៥  
គោលការណ៍គ្រប់គ្រងសាលារៀន ៤៥  
វិធីសាស្រ្តបង្រៀន II ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨