កម្មវិធីសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ។

ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យទស្សនវិជ្ជា និងសាសនា
ឯកទេសៈសង្គមវិជ្ជា
កម្មវិធីសិក្សាឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
ទស្សនវិជ្ជា ៤៥  
គណិតវិទ្យា ៤៥  
ចិត្តវិទ្យា ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស I ៤៥  
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសង្គមវិទ្យា ៤៥  
ប្រវត្តិពុទ្ធសាសនា ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

ឆមាសទី ២

ការសិក្សាពីសាសនា ៤៥  
ការសិក្សាពីបរិស្ថាន ៤៥  
រដ្ឋបាលសាធារណៈ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស II ៤៥  
ប្រវត្តិនៃសង្គមវិទ្យា ៤៥  
ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

ឆ្នាំទី ២

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា ៤៥  
ទស្សនវិជ្ជាទូទៅ ៤៥  
អរិយធម៌របស់សង្គមវិជ្ជា ៤៥  
ទស្សនវិជ្ជានយោបាយ ៤៥  
សេចក្តីផ្តើមនៃសេដ្ឋកិច្ច ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

ឆមាសទី ២

ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា II ៤៥  
ទស្សនវិជ្ជាទូទៅ II ៤៥  
ចិត្តវិទ្យាសង្គម ៤៥  
សេចក្តីផ្តើមនៃវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ៤៥  
បញ្ហាសង្គមនៅកម្ពុជា ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស II ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

ឆ្នាំទី៣

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា ៤៥  
សង្គមវិទ្យាអប់រំ ៤៥  
ប្រវិត្តនៃសេដ្ឋកិច្ច ៤៥  
អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ៤៥  
សង្គមវិទ្យានៃសហគមន៍ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស III ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

ឆមាសទី ២

សង្គមវិជ្ជា ៤៥  
រដ្ឋបាលសាធារណៈ ៤៥  
សង្គមវិជ្ជានិងសាសនា ៤៥  
សិក្សាសង្គម ៤៥  
វិធីសាស្រ្តនៃការស្រាវជ្រាវសង្គម ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស IV ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

ឆ្នាំទី ៤

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
សង្គមវិជ្ជានៃគ្រូសារ ៤៥  
សង្គមវិជ្ជានៃយុវជន ៤៥  
សង្គមវិជ្ជានៃទេសចរណ៍ ៤៥  
សេដ្ឋកិច្ចសង្គម ៤៥  
ស្រាវជ្រាវនិងវិភាគ ៤៥  
វិធីសាស្រ្តសរសេរសារណា ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨

ឆមាសទី ២

សង្គមវិជ្ជានៃបរិស្ថាន ៤៥  
សង្គមវិជ្ជាជនបទ ៤៥  
ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ៤៥  
វិធីសាស្ត្រសរសេរសារណា ៤៥  
វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ ៤៥  
សរសេរសារណា ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨