កម្មវិធីសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ។

ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្រ្ត
ឯកទេសៈអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ
កម្មវិធីសិក្សាឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
ទស្សនវិជ្ជា ៤៥  
គណិតវិទ្យា ៤៥  
ចិត្តវិទ្យា ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស I ៤៥  
អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ៤៥  
ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆមាសទី ២

ការសិក្សាពីសាសនា ៤៥  
ការសិក្សាពីបរិស្ថាន ៤៥  
រដ្ឋបាលសាធារណៈ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស II ៤៥  
ទ្រឹស្តីអក្សសិល្ប៍ ៤៥  
សរីរវិទ្យាទូទៅ ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆ្នាំទី ២

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍ ៤៥  
អក្សរសិល្ប៍មុនសម័យអង្គរ ៤៥  
អក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយ ៤៥  
វប្បធម៌និងអរិយធម៌ ៤៥  
អក្សរសិល្ប៍បស្ចឹមប្រទេស ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆមាសទី ២

អក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយ II ៤៥  
វប្បធម៌និងអរិយធម៌ II ៤៥  
អក្សរសិល្ប៍សម័យអង្គរ ៤៥  
អក្សរសិល្ប៍បស្ចឹមប្រទេស II ៤៥  
នីតិរដ្ឋប្បវេណី ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស II ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆ្នាំទី៣

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
អក្សរសិល្ប៍ក្រោយអង្គរ ៤៥  
វិធីតែងសេចក្តី ៤៥  
អក្សរសិល្ប៍១៩៥៣-១៩៧០ ៤៥  
សង្គមវិទ្យា ៤៥  
នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស III ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨ 

ឆមាសទី ២

អក្សរសិល្ប៍អាស៊ី ៤៥  
អក្សរសិល្ប៍ប្រៀបធៀប ៤៥  
វេយ្យាករណ៍ខ្មែរ ៤៥  
អក្សរសិល្ប៍ឆ្នាំ១៩៧០ដល់បច្ចុប្បន្ន ៤៥  
កំណាព្យនិងកាព្យខ្មែរ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស IV ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆ្នាំទី ៤

ឆមាសទី ១

ល.រ មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
អក្សរសិល្ប៍អាស៊ី II ៤៥  
អក្សរសិល្ប៍ប្រៀបធៀប II ៤៥  
នីតិព្រហ្មទណ្ឌ ៤៥  
វិធីតែងនិពន្ធ ៤៥  
វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស V ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨  

ឆមាសទី ២

វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ ៤៥  
វិធីសរសេរសារណា ៤៥  
វេយ្យាករណ៍ខ្មែរ ៤៥  
ភាសាអង់គ្លេស ៤៥  
កិច្ចការសារណានិងកិច្ចការបញ្ចប់ ៤៥  
សរុប ២៧០ ១៨