ការបង្កើតឡើងនៃព.ស.ស
Tuesday, 20 Dec 2011 09: 16
ការបង្កើតឡើងនៃព.ស.ស គឺជាលទ្ធផលនៃការវិវត្ត រីកចម្រើនដ៏វែងឆ្ងាយនៃពុទ្ធិកសិក្សា។ មុនពេលអាណានិគម បារាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ១៨៦៣ ការសិក្សា និងការបង្រៀនភាសាបាលី និងលទ្ធិពុទ្ធសាសនា (បរិយត្តិធម៌) បានប្រព្រឹត្តទៅ នៅតែតាមវត្តអារាមធំៗ ដោយ មានអាចារ្យបង្រៀនវេយ្យាករណ៍បាលី ប្រែគម្ពីរធម្មបទដ្ឋកថា គម្ពីរមង្គលទីបនី គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ គម្ពីរកង្ខាវិតរណី និងគម្ពីរ សាមន្តបាសាទិកា ជាដើម។ ការបង្កើតឡើងនៃព.ស.ស គឺជាលទ្ធផលនៃការវិវត្ត រីកចម្រើនដ៏វែងឆ្ងាយនៃពុទ្ធិកសិក្សា។ មុនពេលអាណានិគម បារាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ១៨៦៣ ការសិក្សា និងការបង្រៀនភាសាបាលី និងលទ្ធិពុទ្ធសាសនា (បរិយត្តិធម៌) បានប្រព្រឹត្តទៅ នៅតែតាមវត្តអារាមធំៗ ដោយ មានអាចារ្យបង្រៀនវេយ្យាករណ៍បាលី ប្រែគម្ពីរធម្មបទដ្ឋកថា គម្ពីរមង្គលទីបនី គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ គម្ពីរកង្ខាវិតរណី និងគម្ពីរ សាមន្តបាសាទិកា ជាដើម។ ការបង្កើតឡើងនៃព.ស.ស គឺជាលទ្ធផលនៃការវិវត្ត រីកចម្រើនដ៏វែងឆ្ងាយនៃពុទ្ធិកសិក្សា។ មុនពេលអាណានិគម បារាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ១៨៦៣ ការសិក្សា និងការបង្រៀនភាសាបាលី និងលទ្ធិពុទ្ធសាសនា (បរិយត្តិធម៌) បានប្រព្រឹត្តទៅ នៅតែតាមវត្តអារាមធំៗ ដោយ មានអាចារ្យបង្រៀនវេយ្យាករណ៍បាលី ប្រែគម្ពីរធម្មបទដ្ឋកថា គម្ពីរមង្គលទីបនី គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ គម្ពីរកង្ខាវិតរណី និងគម្ពីរ សាមន្តបាសាទិកា ជាដើម។ ការបង្កើតឡើងនៃព.ស.ស គឺជាលទ្ធផលនៃការវិវត្ត រីកចម្រើនដ៏វែងឆ្ងាយនៃពុទ្ធិកសិក្សា។ មុនពេលអាណានិគម បារាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ១៨៦៣ ការសិក្សា និងការបង្រៀនភាសាបាលី និងលទ្ធិពុទ្ធសាសនា (បរិយត្តិធម៌) បានប្រព្រឹត្តទៅ នៅតែតាមវត្តអារាមធំៗ ដោយ មានអាចារ្យបង្រៀនវេយ្យាករណ៍បាលី ប្រែគម្ពីរធម្មបទដ្ឋកថា គម្ពីរមង្គលទីបនី គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ គម្ពីរកង្ខាវិតរណី និងគម្ពីរ សាមន្តបាសាទិកា ជាដើម។