ខ្ញុំព្រះករុណា អាត្មាភាព
Monday, 19 Dec 2011 18: 03
ខ្ញុំព្រះករុណា អាត្មាភាព សង្ឃឹមថាសៀវភៅមគ្គុទ្ទេ-សក៏នេះ នឹងបានជាជំនួយដល់សមណនិស្សិត-និស្សិតនៃ ព.ស.ស និងអ្នកស្រាវជ្រាវពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយ ជាមិន ខាន។ ការបោះពុម្ពលើកទីមួយនេះ ពិតជានៅមានកំហុស ឆ្គងដោយអចេតនា ទាំងខ្លឹមសារ និងអក្ខរាវិរុទ្ធពុំខាន ទោះបីជាបានខិតខំចៀសវាង និងត្រួតពិនិត្យច្រើនលើកច្រើនសារ យ៉ាងណាក៏ដោយ។ ការរិះគន់ស្ថាបនាទាំងឡាយ នឹងត្រូវ បានស្វាគមន៍ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការបោះពុម្ពលើកក្រោយឲ្យកាន់តែមានភាពល្អឡើង។ ខ្ញុំព្រះករុណា អាត្មាភាព សង្ឃឹមថាសៀវភៅមគ្គុទ្ទេ-សក៏នេះ នឹងបានជាជំនួយដល់សមណនិស្សិត-និស្សិតនៃ ព.ស.ស និងអ្នកស្រាវជ្រាវពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយ ជាមិន ខាន។ ការបោះពុម្ពលើកទីមួយនេះ ពិតជានៅមានកំហុស ឆ្គងដោយអចេតនា ទាំងខ្លឹមសារ និងអក្ខរាវិរុទ្ធពុំខាន ទោះបីជាបានខិតខំចៀសវាង និងត្រួតពិនិត្យច្រើនលើកច្រើនសារ យ៉ាងណាក៏ដោយ។ ការរិះគន់ស្ថាបនាទាំងឡាយ នឹងត្រូវ បានស្វាគមន៍ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការបោះពុម្ពលើកក្រោយឲ្យកាន់តែមានភាពល្អឡើង។ ខ្ញុំព្រះករុណា អាត្មាភាព សង្ឃឹមថាសៀវភៅមគ្គុទ្ទេ-សក៏នេះ នឹងបានជាជំនួយដល់សមណនិស្សិត-និស្សិតនៃ ព.ស.ស និងអ្នកស្រាវជ្រាវពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយ ជាមិន ខាន។ ការបោះពុម្ពលើកទីមួយនេះ ពិតជានៅមានកំហុស ឆ្គងដោយអចេតនា ទាំងខ្លឹមសារ និងអក្ខរាវិរុទ្ធពុំខាន ទោះបីជាបានខិតខំចៀសវាង និងត្រួតពិនិត្យច្រើនលើកច្រើនសារ យ៉ាងណាក៏ដោយ។ ការរិះគន់ស្ថាបនាទាំងឡាយ នឹងត្រូវ បានស្វាគមន៍ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការបោះពុម្ពលើកក្រោយឲ្យកាន់តែមានភាពល្អឡើង។ ខ្ញុំព្រះករុណា អាត្មាភាព សង្ឃឹមថាសៀវភៅមគ្គុទ្ទេ-សក៏នេះ នឹងបានជាជំនួយដល់សមណនិស្សិត-និស្សិតនៃ ព.ស.ស និងអ្នកស្រាវជ្រាវពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយ ជាមិន ខាន។ ការបោះពុម្ពលើកទីមួយនេះ ពិតជានៅមានកំហុស ឆ្គងដោយអចេតនា ទាំងខ្លឹមសារ និងអក្ខរាវិរុទ្ធពុំខាន ទោះបីជាបានខិតខំចៀសវាង និងត្រួតពិនិត្យច្រើនលើកច្រើនសារ យ៉ាងណាក៏ដោយ។ ការរិះគន់ស្ថាបនាទាំងឡាយ នឹងត្រូវ បានស្វាគមន៍ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការបោះពុម្ពលើកក្រោយឲ្យកាន់តែមានភាពល្អឡើង។