រូបភាពបង្ហាញពីសកម្មភាព ព្រឹត្តិការណ៍ និង សកម្មភាពផ្សេងៗ

  • sbu-149684554157035.jpg
  • sbu-149684582219116.jpg
  • sbu-149684589273768.jpg
  • sbu-149684596790370.jpg

ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ដ៏ចំណាស់នៅកម្ពុជា ទទួលបានសមណនិស្សិត-និស្សិតជាង១ពាន់អង្គ/នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨

.
> ព័ត៌មានលំអិត

សមាជិក អាស៊ានទាំង១០

ជីវប្រវត្ដិសង្ខេប របស់មេដឹកនាំ ប្រទេស
ជាសមាជិក អាស៊ានទាំង១០
> ព័ត៌មានលំអិត

សេចក្ដីប្រគេន-ជូនដំណឹង

ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ
សូមប្រគេន - ជូនដំណឹងដល់សមណ
និស្សិត-សិស្សទាំងពីរភេទឲ្យបានជ្រាប
ថា ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ
(ព.ស.ស)
> ព័ត៌មានលំអិត
 

ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ (ព.ស.ស.)

ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ (ព.ស.ស.) គឺជាគ្រឹះសា្ថនពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សា ដំបូងគេនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ដែលមានវ័យចំណាស់...
> ព័ត៌មានលំអិត

ការបង្កើតឡើងនៃព.ស.ស

ការបង្កើតឡើងនៃព.ស.ស គឺជាលទ្ធផលនៃការវិវត្ត រីកចម្រើនដ៏វែងឆ្ងាយនៃពុទ្ធិកសិក្សា។ មុនពេលអាណានិគម បារាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ១៨៦៣ ការសិក្សា
> ព័ត៌មានលំអិត

ខ្ញុំព្រះករុណា អាត្មាភាព

ខ្ញុំព្រះករុណា អាត្មាភាព សង្ឃឹមថាសៀវភៅមគ្គុទ្ទេ-សក៏នេះ នឹងបានជាជំនួយដល់សមណនិស្សិត-និស្សិតនៃ ព.ស.ស និងអ្នកស្រាវជ្រាវពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយ ជាមិន ខាន។
> ព័ត៌មានលំអិត
 

ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២០-២១.ខែ១២ឆ្នាំ២០១១

អនុសំវច្ចរមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំង
ប្រទេសប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២០-២១.
ខែ១២ឆ្នាំ២០១១នៅសាសសន្និសិតចតុមុខ
> ព្រឹត្តិការណ៍លំអិត

ផែនការអនុវត្តបន្តនៅក្នុងឆ្នាំ២០១២

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២នេះ ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យ
ព្រះសីហនុរាជ នឹងបន្តពង្រឹងការបណ្តុះ
បណ្តាលដល់សមណនិស្សិត-និស្សិត
> ព្រឹត្តិការណ៍លំអិត

ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបណ្ឌិតកិត្ដិយស

គិតត្រឹមឆ្នាំ២០១១ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យ
ព្រះសីហនុរាជបានបណ្តុះបណ្តាលសមណ
និស្សិត-និស្សិតអស់រយៈពេល១១ឆ្នាំកន្លងមកហើយ
> ព្រឹត្តិការណ៍លំអិត

បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង (ព.ស.ស.)

បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះមានគោលបំណង សម្រាប់គ្រប់គ្រងការសិក្សារបស់សមណ និស្សិត-និស្សិតក្នុងពុទ្ធិកសាកល វិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ (ព.ស.ស)...
> ព្រឹត្តិការណ៍លំអិត

លិខិតសង្ឃប្រកាសថ្ងៃទី២១,ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

យោងតាមស្មារតីអនុសំវច្ឆរៈមហាសន្និបាត
មន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី២០,២១
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១
> ព្រឹត្តិការណ៍លំអិត

លិខិតតែងតាំង

នៅក្នុងខែកញ្ញា១៩៧៩ ពុទ្ធសាសនាត្រូវ
បានរដ្ឋាភិ-បាល និងក្រុមប្រឹក្សាជាតិ
រណសិរ្សរៀបចំឲ្យមាន ជាផ្លូវការឡើងវិញ។
> ព្រឹត្តិការណ៍លំអិត